History

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งและขนาด

          “ แม่วงก์ “ เป็นชื่อของลำน้ำสายหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – แม่เปิน ซึ่งเป็นลำน้ำ  ที่มีความคดเคี้ยว ไหลเชี่ยวกราก วกวน ไปมา จึงเรียกกันว่า “ แม่วงก์ “ ในปี พ.ศ.2532 นายศิริพงษ์   จันทร์ชุ่ม    ดำรงตำแหน่งนายอำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  พิจารณาเห็นว่าอำเภอลาดยาว มีประชากรเป็นจำนวนมาก และมีพื้นที่กว้างขวาง  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ   จึงได้รายงานขอแยก ตำบลแม่วงก์  ตำบลแม่เล่ย์  ตำบลวังซ่าน  ตำบลเขาชนกัน  ตำบลปางสวรรค์  และตำบลห้วยน้ำหอม  ออกจากอำเภอลาดยาว  ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่วงก์   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535

          ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอแม่วงก์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยมีศูนย์ราชการตั้งอยู่ที่บ้านเขาแม่กระทู้  ถนนเขาชนกัน-ลานสัก   หมู่ที่ 9  ตำบลแม่วงก์  อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 90 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,087.14 ตารางกิโลเมตร หรือ  680,625  ไร่

อาณาเขต

             ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   อำเภอปางศิลาทองและอำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี  จังหวัดกำแพงเพชร
             ทิศใต้      ติดต่อกับ   อำเภอชุมตาบงและอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
             ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแบบลูกฟูก เหมาะแก่การเกษตรจำพวกพืชไร่ ลักษณะพื้นที่ จะลาดเอียงจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก โดยมีทิวเขาชนกันกั้นกลางในเขตอำเภอ และมีทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นเสมือนกำแพงขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตก ทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของสาขาแม่น้ำสะแกกรังและเป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ ทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงไป  ถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และอุทยานแห่งชาติคลองลาน ในจังหวัดกำแพงเพชร ภูเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาแม่กะสี เขาชนกัน เขาแม่กระทู้(ชื่อเดิมไม้กระทู้)    ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่วงก์ ซึ่งไหลมาจากเขาสบกบ  ในเขตตำบลแม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ ไหลล่องคดเคี้ยวไปสู่ทิศตะวันออก ผ่านอำเภอลาดยาว สู่แม่น้ำสะแกกรัง ที่อำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี  และลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่วงก์ เช่น คลองไทร  ห้วยตะกวด เป็นต้น ซึ่งเป็นลำน้ำหล่อเลี้ยงในการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  มีลักษณะอากาศร้อนชื้นกึ่งสะวันนา เนื่องจากอยู่ในเขตเงาฝนของทิวเขาถนนธงชัย จึงมีช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัด  ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม จะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น และในฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ในฤดูฝน ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ในปีใดฝนตกน้อย จะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และในปีใดฝนตกหนัก จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เกิดภาวะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

ข้อมูลด้านการศาสนา ศึกษาและวัฒนธรรม
         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
                  จำนวนวัดพุทธ   48  แห่ง                   จำนวนสำนักสงฆ์  29  แห่ง

          จำนวนสถานศึกษา
                  ระดับประถมศึกษา            22  แห่ง     ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  10  แห่ง  
                  ระดับมัธยมศึกษาศึกษา   1     แห่ง     ระดับอุดมศึกษา    1   แห่ง

การคมนาคม
         อำเภอแม่วงก์   มีเส้นทางคมนาคม    ติดต่อระหว่างจังหวัด   ได้หลายเส้นทาง คือ
            – เส้นทางจากนครสวรรค์ – ลาดยาว – เขาชนกัน – แม่วงก์  ประมาณ  90 กิโลเมตร
            – เส้นทางจากนครสวรรค์ – ลาดยาว – ศาลเจ้าไก่ต่อ – แม่วงก์  ประมาณ  70 กิโลเมตร
            – เส้นทางจากนครสวรรค์ – ลาดยาว – ชุมตาบง – แม่วงก์  ประมาณ  86 กิโลเมตร

ข้อมูลด้านการปกครอง และประชากร

  อำเภอแม่วงก์      มีหมู่บ้าน   66   หมู่บ้าน      จำนวน   18,233   หลังคาเรือน
  มีประชากร เป็น   ประชากรชาย    26,526    คน       หญิง    26,588    คน     รวม   53,114   คน