โครงสร้างการบริหารงาน และ บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2560 ข้อ 21

(1)  จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(2)  ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(3)  กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(4)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(5)  พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย