dp_admin

คณะผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์

นายกัญหา ขันทกสิกรรม
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 1

นางสาวรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 2

นางสาวสุวรรณสิริ ประสาทเขตร์การ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำโจน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 2

หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์

นายชาติฉกรรจ์ ระถี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานนิติการ

นางสุทาพร ขันทกสิกรรม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวรัชดาภรณ์ วงศ์จีนาพันธุ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายอัครวัฒน์ บัวดา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นางสาวสุวรรณสิริ ประสาทเขตร์การ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายเรืองยศ ศรีอุดม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและกฎหมายสาธารณสุข

นางชลดา มีนาภา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางสาวอรณี พึ่งสำราญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่องานสุขภาพจิตและยาเสพติด

นางสาวพิมพ์รชา ตรีสังข์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางสาวเรืองรจิต กลั่นพิมาย
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นายวีระ ทิพย์อุทัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอบผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์

นางสาวสุวรรณสิริ ประสาทเขตร์การ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำโจน

นางชลดา มีนาภา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(รักษาการ)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งสูง

นายเรืองยศ ศรีอุดม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขนุน

นางสาวสุชาดา ชาญเวชศาสตร์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(รักษาการ)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังซ่าน

นางสาวสลิลทิพย์ ถาวรธรรม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
(รักษาการ)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกัลยานิคม

นายวีระชา หมู่พยัคฆ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกัลยานิคม
(รักษาการ)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

นายกัณหา ขันทกสิกรรม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุกข่อยน้ำ

นายอัครวัฒน์ บัวดา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร

นายชาติฉกรรจ์ ระถี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสาคร

นางสาวบุษยา คงเพชรศักดิ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(รักษาการ)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้