PublicRelationZeroTolence

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ด้วยแนวคิด “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูดิศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ และในฐานะประธานกรรมการ “ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านการทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้นำสมาชิกชมรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างสังคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ร่วมประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โปร่งใสมุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์

การซ้อมแผนอัคคีภัยระดับอำเภอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่วงก์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการซ้อมแผนอัคคีภัยระดับอำเภอ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมแอมพาส 40 ปี โรงพยาบาลแม่วงก์

อบรม อสม. หมอประจำบ้าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายและโรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมกันจัดการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแอมพาสฯ โรงพยาบาลแม่วงก์ โดยมีท่านนายอำเภอแม่วงก์ นายสมชาย ธีรางกูร เป็นประธานในพิธีเปิด มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วม 66 คน…