สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

📢รายงานสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 อำเภอแม่วงก์ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565➡️ค่า PM 2.5 = 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร➡️คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ☁️ลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกนอกอาคาร สวมหน้ากากอนามัยหรือ N95🔴คำแนะนำ : เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาประจำตัวให้พร้อม

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแม่วงก์

ในวันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ชั้น 2 นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์ ได้นำทีมคณะกรรมการฯ วางแผนป้องกันและควบคุมโรค ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแม่วงก์ (ศปก.อ.แม่วงก์) ครั้งที่ 45/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการเปิดเรียน และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน

เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 11.30น. นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  พร้อมด้วย นายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นำทีมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งกำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของผู้ป่วย

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 09.30น. นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  พร้อมด้วยนายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นำทีมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคเลือดกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม มีประชาชนมาร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้น 136 คน

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โดยนายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน รับฟังรายงานผลการควบคุมโรค และมอบแนวทางนโยบายปฏิบัติงานประจำเดือน มีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 ในระดับ A

การประชุมวางแผนป้องกันโรค

วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมแม่เรวา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  ได้ดำเนินการประชุมวางแผนป้องกันโรค กับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอแม่วงก์ เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับมาจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

PublicRelationZeroTolence

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ด้วยแนวคิด “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูดิศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ และในฐานะประธานกรรมการ “ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านการทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้นำสมาชิกชมรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างสังคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ร่วมประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โปร่งใสมุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์

ประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โดยนายภูดิศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตาม KPI และมอบแนวทางนโยบายปฏิบัติงานประจำเดือน มีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

การซ้อมแผนอัคคีภัยระดับอำเภอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่วงก์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการซ้อมแผนอัคคีภัยระดับอำเภอ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมแอมพาส 40 ปี โรงพยาบาลแม่วงก์

อบรม อสม. หมอประจำบ้าน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายและโรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมกันจัดการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแอมพาสฯ โรงพยาบาลแม่วงก์ โดยมีท่านนายอำเภอแม่วงก์ นายสมชาย ธีรางกูร เป็นประธานในพิธีเปิด มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วม 66 คน…